سخنی از کورش

ای مردم!شما هرکه هستید و از هر زمانی که می آیید،میدانم که شما خواهید آمد،من کورش هستم.امپراتوری پارس را بنیان گذاردم...رشک نورزید بر من...!

--------------------------------------------------------------------------------

من،کورش،پادشاه جهان،شاه بزرگ،شاه نیرومند،شاه بابل،شاه سومر و اکد،شاه چهار گوشه جهان،پسر کمبوجیه ،شاه بزرگ،شاه انشان،نوه کورش،شاه بزرگ،شاه انشان،نبیره چیش پیش،شاه بزرگ،شاه انشان...

/ 1 نظر / 18 بازدید