مایه رشک دشمنان ایران.کورش کبیر

هرگز زانو نخواهم زد حتی اگرسقف آسمان کوتاهتر از قامتم شود.

تنها کسانیکه جرات باختن دارندبرندگان زندگی خواهند شد زندگی ازآن بزدلان نیست.

دست هایی که کمک میکنند از لبهایی که دعا میکنند مقدسترند.

/ 0 نظر / 16 بازدید