دنیا هم به آدمهای خوشبین نیاز دارد هم بهآدمهای بدبین زیرا آدمهای خوشبین هواپیما   میسازند وآدمهای بدبین چتر نجات

/ 0 نظر / 16 بازدید