حسرت بخور از اینکه عربا چقد دم درآوردن

 

  عرب هرکه باشد به من دشمن است                                                        

کج اندیش و بد خوی و اهریمن است

ز شیر شتر خوردن و سوسمار  

عرب را بدانجا رسید است کار

که تاج کیانی کنــــــــد آرزو       

تفو بر تو ای چرخ گردون، تفـو

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید